Overeenkomst tussen KBF en NVSF aangaande het klimmen op elkaars massieven

Tussen

KLIM- EN BERGSPORTFEDERATIE vzw, afgekort KBF, met zetel te 2070 ZWIJNDRECHT, Stationstraat 64, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Tuur CEULEERS, voorzitter en Frank STEVENS, ondervoorzitter en NATUURVRIENDENSPORTFEDERATIE vzw, afgekort NVSF, met zetel te 2600 Antwerpen, Boomgaardstraat 22 bus33, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Raymond BRYS, voorzitter van de Natuurvriendensportfederatie vzw wordt overeengekomen als volgt:

Artikel 1 – Algemeen

KBF en NVSF beheren beiden klimmassieven in Wallonië, en wensen deze ter beschikking te stellen van elkaars leden. Deze overeenkomst regelt de toegang van de leden of de groepen van leden van de NVSF op de volgende rotsen die door KBF worden beheerd: Paradou, Durnal/Chanssin, Castel de Pont à Lesse en Hotton, en van de leden of de groepen van de KBF op het klimmassief van Goyet, dat door de NVSF wordt beheerd. Deze overeenkomst regelt ook de financiële tegemoetkomingen die KBF en NVSF elkaar verschuldigd zijn om de kosten te compenseren die elkeen heeft voor het beheer van de klimmassieven waarop leden van de andere federatie komen klimmen.

Artikel 2 – Procedures

- voor groepen (vanaf 10 personen) stelt de federatie waarvan de aanvragende groep deel uitmaakt,  per mail de vraag aan de beherende federatie, met opgave van massief, aantal klimmers, en leeftijdscategorie (- of + 18 jaar) van de klimmers; de beherende federatie verifieert of de aanvraag past in de kalender, en bevestigt (of verwerpt) de aanvraag per wederkerende mail.

- een individuele klimmer, lid van NVSF die op een rotsmassief in beheer van KBF wil gaan klimmen, dient daartoe een aanvraag per mail in bij deze federatie (via klimtoelating [at] klimenbergsportfederatie [dot] be), met opgave van naam, leeftijd, lidnummer NVSF, massief  en de betreffende datum.  KBF stuurt deze aanvraag ook ter kennisgeving ( cc) aan de NVSF (jurgen [at] denatuurvrienden [dot] be) KBF  bevestigt (of verwerpt)  bij middel van mail de aanvraag aan de aanvragende klimmer én ter kennisgeving aan de NVSF, middels een klimtoelating waarvan vb. in bijlage (bijlage 1: toelating die KBF aan NVSF zal geven.) NVSF registreert tevens datum, plaats en naam van de aanvragende klimmer. De individuele klimmer drukt de toelating af, en neemt deze, met zijn lidkaart, op de betreffende dag mee naar het betreffende massief.

- aanvragen, zowel voor groepen als van individuele klimmers, dienen te gebeuren minstens 3 werkdagen op voorhand. Beantwoorden door KBF van deze aanvragen gebeuren de daarop volgende werkdag.

-          Individuele klimmers, lid van KBF, mogen ten allen tijde en zonder voorafgaande aanmelding noch aanvraag en volledig gratis klimmen op het massief van Goyet.  Groepen die gereserveerd hebben én een toelating gekregen hebben, kunnen ter plekke de individuele klimmer toegang weigeren.  De individuele klimmer die zeker wil zijn dat er op de door hem geplande klimdag geen groepsreservaties zijn, kan daartoe per mail contact opnemen met het secretariaat van de NVSF (buitensport [at] nvsf [dot] be).-

-          Individuele klimmers zowel als groepen met klimtoelating dienen strikt de regels i.v.m. veiligheid (correct gebruik van technieken en uitrusting en ecologie te respecteren.  De reglementen zijn te vinden op de website van de respectievelijke organisaties.

Artikel 3 – Financiële regelingen

- Op het einde van elk kalenderjaar bepaalt elke federatie hoeveel klimmers (in groepsverband en door KBF ook de  individuele klimmers van NVSF) van de andere federatie er op het/de door haar beheerde rotsmassieven zijn gaan klimmen, en  verrekent  dit met andere federatie het overeenkomstig bedrag op basis van de gangbare tarieven, zoals die door de beherende federatie worden gehanteerd.

- Bij het ondertekenen van deze overeenkomst waren deze tarieven zoals vastgelegd in de onderstaande tabel. Indien een federatie deze tarieven verandert, zal zij daarvan de andere federatie op de hoogte brengen.

Tarieven

KBF

Hotton, Yvoir, Paradou, Durnal:               -18jaar: 5 euro / +18jaar : 9euro

Pont à Lesse:     halve dag                      -18jaar/+18jaar: 8euro

                               hele dag                      -18jaar/+18jaar: 11euro

 

NVSF

Goyet                   groepstarrieven:             -18jaar: 5euro/ +18jaar: 9euro                                

               individueel tarief:           -18 jaar/+18jaar: 0 euro

Artikel 4 – Slotbepalingen

De overeenkomst wordt aangegaan voor een duur van een jaar, te rekenen vanaf 1 januari 2014, om daarna stilzwijgend te worden verlengd voor onbepaalde duur. Elke partij kan de overeenkomst opzeggen. De opzegging gebeurt bij aangetekend schrijven bij de post die van kracht gaat drie dagen na verzending.  Iedere andere lopende overeenkomst tussen de partijen die strijdig is met de bepalingen van deze overeenkomst, verliest alle geldigheid. De Belgische wetgeving is van toepassing op deze overeenkomst. In geval van betwisting, zijn enkel de hoven en rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Opgemaakt te Zwijndrecht op 2013, in twee exemplaren waarbij elk der partijen aanvaardt één exemplaar te hebben ontvangen.

Voor NVSF                                                               Voor KBF

Raymond BRYS, voorzitter                                         Tuur CEULEERS, voorzitter

Frank STEVENS, ondervoorzitter